Những điều cần biết trước khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái

Câu hỏi: ngày 17/72020 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, tại Khoản 4 Điều 5 về phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà quy định: “Hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực”. Quy định này có được hiểu rằng tất cả đối tượng tham gia vào một hệ thống điện mặt trời mái nhà dưới 1MW (bao gồm chủ sở hữu hệ thống và đơn vị được chủ sở hữu hệ thống cho phép bán thực hiện tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện) hoặc phải xin Giấy phép hoạt động điện lực theo Thông tư số 36/2018/TT-BCT ban hành ngày 16/10/2018 thì nay đều được miễn trừ Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BCT không?

Trả lời: Theo bộ công thương: Căn cứ Thông tư số 36/20118/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, lĩnh vực đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để bán điện cho tổ chức cá nhân khác thuộc lĩnh vực phát điện và được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 36/20118/TT-BCT và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 18/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Câu hỏi: Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, có phải xin cấp giấy phép xây dựng không?

Trả lời: Về thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng: Đề nghị thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ngoài ra, chúng ta cần nghiên cứu: Về hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 01MW: Đề nghị thực hiện theo tài liệu hướng dẫn HDKTXD:2020 của Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, được Bộ Xây dựng phổ biến tại công văn số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020 (có đính kèm theo).

Câu hỏi: Các yêu cầu và quy định về lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy của hệ thống ĐMT Áp mái?

Trả lời:  Về phòng cháy và chữa cháy: Hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà thuộc dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thì phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Đối với hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà thuộc dự án đầu tư xây dựng nhưng không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ thì không phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC, tuy nhiên chủ dự án phải có giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với hệ thống này theo hướng dẫn của Công an tỉnh .

Câu hỏi: Các yêu cầu và quy định về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án điện mặt trời áp mái < 1MW?

Trả lời: Theo lý giải của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự án đầu tư mở rộng quy mô, thay đổi loại hình sản xuất của khu công nghiệp đang hoạt động, bao gồm cả việc bổ sung ngành nghề sản xuất và phân phối điện, hoạt động sản xuất điện năng từ năng lượng mặt trời thuộc đối tượng phải lập Báo cáo ĐTM theo quy định tại số thứ tự 105 Phụ lục II mục I Nghị định số 40/2019/NĐ-CP liên quan đến Luật Môi trường.

Do đó chủ dự án thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Dù vậy, vẫn có những phản biện trái chiều từ các chủ đầu tư như sau:

Tại Điều 15 Nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định, các dự án phải lập lại ĐTM chỉ bao gồm trường hợp bổ sung vào khu công nghiệp ngành nghề đầu tư thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại nhóm I và nhóm II Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Cũng tại Điều 16 Nghị định 40/2019/NĐ-CP, trong quá trình triển khai xây dựng dự án, chủ đầu tư dự án khu công nghiệp có bổ sung ngành nghề đầu tư loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thuộc nhóm III Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan đã phê duyệt ĐTM và chỉ được thực hiện thay đổi sau khi có quyết định chấp thuận về môi trường của cơ quan phê duyệt ĐTM.

Tuy nhiên, danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại Phụ lục IIa chỉ bao gồm loại hình nhiệt điện than và điện hạt nhân (Nhóm I) mà không bao gồm loại hình sản xuất điện năng lượng tái tạo nào (bao gồm cả điện năng lượng mặt trời).

Điều này khiến doanh nghiệp hiểu rằng, việc thực hiện các dự án đầu tư ĐMT mái nhà trong phạm vi các dự án khu công nghiệp đã có báo cáo ĐTM được phê duyệt (chưa bao gồm ngành nghề sản xuất, phân phối điện) không thuộc trường hợp phải lập lại ĐTM theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Nếu viện dẫn Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP, các dự án quang điện (bao gồm điện mặt trời áp mái nhà) có diện tích từ 50 ha đến dưới 200 ha thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và trên diện tích từ 200 ha trở lên thuộc đối tượng phải lập ĐTM. Đây là điểm mấu chốt khiến các doanh nghiệp chưa thể “tâm phục khẩu phục”

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận

Đọc thêm

Ứng dụng phễu rung cấp phôi tự động cho dây chuyền lắp ráp đèn do Bstrong cung cấp

BSTRONG – Giải pháp gạt sạch băng tải toàn diện

Bowl Feeder – Thiết kế và lắp rắp bởi Bstrong

Giới thiệu hãng sản xuất Rosta – Thụy Sĩ

đối tác